نشست صمیمی پایان سال 1393

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران          جهانبخش سنجابی سرپرست پژوهشگاه استاندارد

نشست صمیمی پایان سال پژوهشگاه استاندارد          نشست صمیمی پایان سال پژوهشگاه استاندارد

نشست صمیمی پایان سال پژوهشگاه استاندارد          نشست صمیمی پایان سال پژوهشگاه استاندارد

دفتر آناليز ريسك