هیات امنا

 اعضای هیات امناء پژوهشگاه استاندارد- سال 1397
عنوان نوع عضویت سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حقوقی رئیس سازمان ملی استاندارد
خانم مهندس نیره پیروزبخت
دبیر حقوقی سرپرست پژوهشگاه استاندارد و رئیس دفتر هیات امناء پژوهشگاه
خانم دکتر فرزانه انصاری
عضو حقوقی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر عبدالرضا باقری
عضو حقوقی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
آقای دکتر محمد باقر نوبخت
عضو حقیقی مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی
عضو حقیقی مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آقای دکتر عبدالحسین فریدون
عضو حقیقی استاد متالوژی دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر پرویز دوامی
عضو
حقیقی معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
آقای علی صفدری
عضو  حقیقی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی 

رزومه (cv)


اعضای کمیسیون دائمی  پژوهشگاه استاندارد- سال 1397
عنوان نوع عضویت سمت نام و نام خانوادگی
رئیس حقیقی رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر شهاب کسکه
عضو حقیقی مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی
عضو حقوقی معاون توسعه مدیریت؛ امور حقوقی و مجلس
آقای دکتر حمید اشتری
عضو حقوقی نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آقای حمید امانی همدانی
عضو حقوقی معاون پژوهشی پژوهشگاه
خانم دکتر مریم قبادی دانا
عضو  حقوقی  رئیس دفتر هیات امناء پژوهشگاه خانم دکتر فرزانه انصاری رزومه (cv)
دفتر آناليز ريسك