معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

 

 دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات   امور بازنشستگان پژوهشگاه استاندارد
 دفتر امور اداری و خدمات کارکنان
 اداره کل امور مالی
 اداره حقوقی و قراردادها
 اداره طرح های عمرانی
     

 

آدرس پست الکترونیک معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی: dhrd [at] standard.ac.ir
شماره تماس: 32861129-026
دفتر آناليز ريسك