تجهیزات پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

 

  گروه پژوهشی مواد غذایی
   گروه پژوهشی میکروبیولوژی
   گروه پژوهشی بیولوژی
دفتر آناليز ريسك