راه اندازی آزمایشگاه جدید

ردیف نام گروه پژوهشی نام آزمایشگاه
1

مهندسی پزشکی

آزمایشگاه تجهیزات ورزشی و توانبخشی

2

خودرو

آزمایشگاه فیلتر سوخت خودروهای دیزلی (گازوئیلی)

3

خودرو

آزمایشگاه رادیاتور(در مرحله به روزرسانی و راه اندازی)

4

مکانیک و فلزشناسی

آزمایشگاه تخت کودک(در مرحله راه اندازی)