برگزاری مسابقات کیفیت

ردیف نام گروه پژوهشی عنوان طرح
1

ساختمانی و معدنی

مسابقات کیفیت وضعیت بتن آماده واحدهای تولیدی

2

مکانیک و فلزشناسی

مشارکت در برگزاری مسابقات مبلمان صادراتی ایران(اولین دوره سال95)

3

مکانیک و فلزشناسی

3-1 مشارکت در برگزاری مسابقات مبلمان صادراتی ایران- دومین دوره - مبلمان خانگی(سال96)

3-2 مشارکت در برگزاری مسابقات مبلمان صادراتی ایران- دومین دوره- مبلمان اداری(سال97)

4

مکانیک و فلزشناسی

مسابقات صندلی اداری استاندارد(سال 1396)