کتاب های انتشارات پژوهشگاه استاندارد

کتاب بیوسورفکتانتها در مواد غذایی

18

برای سفارش این کتاب لطفا با شماره 32861129-026
و یا 32808413-026 تماس حاصل فرمایید.
فیزیک مواد غذایی کاربردها و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی

003

برای سفارش این کتاب لطفا با شماره 32861129-026
و یا 32808413-026 تماس حاصل فرمایید.
کتاب اصول ایمنی و سازگاری محیط زیستی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه

002

برای سفارش این کتاب لطفا با شماره 32861129-026
و یا 32808413-026 تماس حاصل فرمایید.
کتاب مبانی استاندارد سازی

001

برای سفارش این کتاب لطفا با شماره 32861129-026
و یا 32808413-026 تماس حاصل فرمایید.