دوره آموزشی بازرسی آسانسور هیدرولیکی

دوره آموزشی بازرسی آسانسور هیدرولیکی

محتوی دوره :

آشنایی با انواع آسانسور های هیدرولیکی

کابین  و اجزای آن

بررسی تمهیدات جلو گیری از سقوط آزاد

آشنایی با اجزای هیدرولیکی در آسانسور های هیدرولیکی

درهای طبقات

الزامات چاه آسانسور برای آسانسور های هیدرو لیکی

اهداف ودامنه کاربرد استاندارد

دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۹
تعداد بازدید : ۸۴