صحه گذاری روش های آزمون

صحه گذاری روش های آزمون

محتوی دوره

تصدیق
صحه‌گذاری روش‌ها
توسعه و اصلاح روش‌ها
الزامات استاندارد 17025:2017 در خصوص صحه‌گذاری روش‌ها
بررسی خصوصیات عملکردی
صحتدقت وتکرارپذیری
دقت-دقت میانی
خطی بودن و انتخابی بودن
حد تشخیص و حد اندازه گیری
گستره کاری – حساسیت و استواری

صحه گذاری روش های آزمون


۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۳
تعداد بازدید : ۹۳