دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

محتوی دوره :

.مفهوم عدم قطعیت و انواع آن

مفهوم خطا و انواع آن

آشنایی با توابع توزیع
محاسبه عدم قطعیت با اساس نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی
ترکیب مولفه ها
روش کراکتن از طریق اکسل دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

 

 

 

 

۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۲
تعداد بازدید : ۱۷۸