دوره آموزشی توزین سبک استاندارد 1-6589

محتوی دوره :

- تعاریف کلی(برخی تعاریف مرتبط)

- مشخصات اندازه شناختی  دستگاه توزین

- آزمون های تصدیق بعدی

-نحوه انجام ازمون های تصدیق بعدی (تئوری -عملی)

-نحوه محاسبه خطا و بیشینه خطای مجاز

-تعیین نشاندهی قبل از گرد شدن برای دستگاه دیجیتال

دوره آموزشی وسایل توزین سبک استاندارد 1-6589

۲۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۱
تعداد بازدید : ۷۱