دوره آموزشی نازل های سوخت مایع

محتوی دوره :

اندازه ­شناسی
مفاهیم
حجم
آشنایی با استاندارد 11886
ساختار پیمانه­ها
مشخصات فنی پیمانه ­ها
کالیبراسیون پیمانه­ ها
آزمون­های چشمی
آزمون­های عملی
نحوه پر کردن نتیجه آزمون

 

دوره آموزشی بازرسی نازل های سوخت مایع
۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸
تعداد بازدید : ۶۸