دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

محتوی دوره :

بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم های مدیریت کیفیت
بررسی تعاریف و اصطلاحات پایه اندازه گیری
بررسی و ریشه یابی خطاهای اندازه گیری
محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری و بررسی منحنی نرمال و سطوح اطمینان
دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی


۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۶
تعداد بازدید : ۱۱۵