دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

محتوی دوره :

هدف از کالیبراسیون
 عوامل موثر در تعیین بازه زمانی کالیبراسیون
انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون
روش های بازنگری بازه زمانی کالیبراسیون
دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱
تعداد بازدید : ۱۰۷