دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025

دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025

محتوی دوره :

 تاریخچه استاندارد 17025
بررسی الزامات عمومی
بررسی الزامات ساختاری
بررسی الزامات  منابع
بررسی الزامات فرآیند
بررسی الزامات سیستم کیفیت
دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها  براساس استاندارد2017: 17025
۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۵۱
تعداد بازدید : ۱۲۴