دوره آموزشی نمونه برداری عمومی

دوره آموزشی نمونه برداری عمومی

محتوی دوره :

نمونه برداری محموله های فله نفتی و گازها
نمونه برداری محموله های شیمیایی و جامدات
نمونه برداری محموله های غلات و معدنی وکودهادوره آموزشی نمونه برداری عمومی
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۱۲
تعداد بازدید : ۶۲