دوره آموزشی صحه گذاری

دوره آموزشی صحه گذاری

محتوی دوره:

تصدیق
صحه‌گذاری روش‌ها
توسعه و اصلاح روش‌ها
الزامات استاندارد 17025:2017 در خصوص صحه‌گذاری روش‌ها
بررسی خصوصیات عملکردی
صحتدقت وتکرارپذیری
دقت-دقت میانی
خطی بودن و انتخابی بودن
حد تشخیص و حد اندازه گیری
گستره کاری – حساسیت و استواریصحه گذاری روش های آزمون

۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۲۶
تعداد بازدید : ۸۰