دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

محتوی دوره :

هدف از کالیبراسیون
عوامل موثر در تعیین بازه زمانی کالیبراسیون
انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون
روش های بازنگری بازه زمانی کالیبراسیوندوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۴۷
تعداد بازدید : ۷۲