دوره آموزشی بازرسی نمونه برداری غلات فله و بسته بندی

دوره آموزشی بازرسی نمونه برداری غلات فله و بسته بندی

محتوی دوره :

نمونه برداری از مایعات ،جامدات ،گازها و مواد معدنی
انواع محموله ها
وسایل نمونه برد اری
اصول نمونه برداری
روش های نمونه برداری
مراحل نمونه برداری
نمونه برداری از مخازن استوانه ای
نمونه برداری از بسته هادوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری غلات فله و بسته بندی
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۵۹