دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

محتوی دوره :

تعاریف علم اندازه‌شناسی

کاربرد آمار در آزمایشگاه
انجام عملیات آماری روی‌داده‌ها در نرم‌افزار Minitab
 طبقه‌بندی خطاها
الزامات استاندارد 17025 در خصوص تضمین کیفیت نتایج
مقایسه میانگین‌ها
مقایسه دو مجموعه داده‌های مستقل
تجزیه ‌وتحلیل واریانسیدوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۱۰
تعداد بازدید : ۸۸