دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 19011و17025

دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 19011و17025

محتوی دوره :

اصول ممیزی مطابق استاندارد ISO19011:2018
انجام ممیزی  مطابق استاندارد ISO19011:2018
ثبت سوابق در ممیزی داخلی الزامات استاندارد
گزارش ممیزی داخلی و نحوه ثبت عدم انطباق دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه براساس استاندارد 19011
۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۲۳
تعداد بازدید : ۱۲۴