پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شد.

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد بعنوان مرکز برگزارکننده  آزمون مهارت (کفایت تخصصی) موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس الزامات استانداردISO/IEC 17043    از مرکز  ملی تایید صلاحیت ایران شد..
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد بعنوان مرکز برگزارکننده  آزمون مهارت (کفایت تخصصی) موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس الزامات استانداردISO/IEC 17043 از مرکز  ملی تایید صلاحیت ایران شد.
به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران: پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد پس از  ارسال مدارک و مستندات و ارزیابی  دفتر مرکزی و پیمانکارانش توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17043 و ارائه شواهد مبنی بر صلاحیت برگزاری آزمونهای مهارت در زمینه شامپو و پلاستیک ها موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17043 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد.
۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۹:۰۹
ABBBB9EF-6FCD-488F-AA42-A7400185E5C7 |
تعداد بازدید : ۴۱۸