راه اندازی 52 روش آزمون جدید در پژوهشکده غذایی و کشاورزی

رئیس پژوهشکده غذایی و کشاورزی اعلام کرد: 52 روش آزمون جدید برای نخستین بار در پژوهشکده غذایی و کشاورزی راه اندازی شده است. این آزمون ها شامل: 12 روش آزمون در زمینه میکروبیولوژی فرآورده های غذایی، 26 روش آزمون در زمینه میکروبیولوژی محصولات غیرغذایی، 5 روش آزمون در زمینه کنترل عملکرد محیط های کشت ...
رئیس پژوهشکده غذایی و کشاورزی اعلام کرد: 52 روش آزمون جدید برای نخستین بار در پژوهشکده غذایی و کشاورزی راه اندازی شده است. این آزمون ها شامل: 12 روش آزمون در زمینه میکروبیولوژی فرآورده های غذایی، 26 روش آزمون در زمینه میکروبیولوژی محصولات غیرغذایی، 5 روش آزمون در زمینه کنترل عملکرد محیط های کشت و مواد مصرفی، 7 روش آزمون در زمینه آنالیز شیمیایی مواد غذایی و همچنین روش سمیت زایی تجهیزات پزشکی و ردیابی برخی ارقام ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته در برنج می باشند. فرزانه انصاری افزود: پژوهشکده غذایی و کشاورزی علاوه بر انجام آزمون های مذکور، آمادگی دارد دوره های آموزشی مرتبط با انجام این روش ها را برای کلیه متقاضیان برگزار نماید.

آزمون های راه اندازی شده در گروه میکروبیولوژی
آزمون کنترل عملکرد کیفی با روش پوریلیت
آزمون کنترل عملکرد کمی با روش پوریلیت
آزمون کنترل عملکرد کیفی با روش فیلتراسیون
آزمون کنترل عملکرد کمی با روش فیلتراسیون
افزودنی،آنتی بیوتیک و...
تست LAL
روش تعیین مقاومت پلاستیکها نسبت به باکتریها
پلاستیک ها-ارزیابی فعالیت میکروارگانیسم ها
تعیین کارآیی نگهدارنده ها به روش مواجهه
تعیین حداقل غلظت بازدارنده MIC
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی به روش انتشار در آگار
تعیین مقاومت قارچی روش آزمون9895
تعیین مقاومت قارچی روش آزمون9896
اندازه گیری فعالیت ضدباکتریایی بر روی سطوح و سایر سطوح نامتخلخل
ماست-شمارش لاکتوباسیلوس بولگاریکوس واسترپتوکوکوس و اسیدوفیلوس
تعیین مقاومت در برابر قارچ ها
ارزیابی حفاظت ضدمیکروبی
ارزیابی اثربخشی
تعیین فعالیت ضد قارچی در کالای نساجی
اندازه گیری خواص ضد قارچی
ارزیابی فعالیت پایه باکتری کشی
ارزیابی فعالیت پایه قارچ کشی یا مخمرکشی
ارزیابی فعالیت ویروس کشی
ارزیابی فعالیت اسپورکشی
ارزیابی فعالیت باکتری کشی ضد لژیونلا
ردیابی تخم انگل
شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد
میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- شمارش و شناسایی آنتروکوکوس فاسیوم پروبیوتیک
تعیین فعالیت ضد باکتریایی در کالاهای نساجی
ارزیابی تاثیرترکیبات ضدقارچ در فرمولاسیون های پلیمری
جستجوی لیستریا مونوسایتوژنز
میکروبیولوژی خوراک دام- شمارش و شناسایی پدیوکوکوس
فعالیت ضدباکتری مواد فتوکاتالیست نیمه هادی
میکروارگانیسم های پروبیوتیک-شمارش و شناسایی لاکتوباسیلوس پاراکازایی یا کازیی
فعالیت ضد قارچی مواد فتوکاتالیک نیمه هادی
شیر و فرآورده های آن، آغازگرهای لبنی-تعیین هویت(فقط آزمون باکتری های غیر لاکتیک)
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی در مواد پلیمری یا آب گریز
شمارش و شناسایی باکتری های مزوفیل تخمیرکننده سیترات
میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک-شمارش و شناسایی باسیلوس کوآگولانس
پروبیوتیک- شمارش و شناسایی لاکتوباسیلوس پلانتاروم
کفایت در برابر بیوفیلم پسودوموناس آئروژینوزا
میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن-روش شمارش جنس آلیسایکلوباسیلوس
میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن-شناسایی باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس-روش آزمون

آزمون های راه اندازی شده در گروه غذایی و کشاورزی
اندازه گیری رنگ سانست یلو و کامویزین در نوشابه پرتقالی گازدار به روشHPLC
متیل استر-اتیل استر و الکیل استر در روغن زیتون
اندازه گیری رنگ سانست یلو در فرآورده حجیم شده بلغور ذرت به روش اسپکتروفتومتری
اندازه گیری کافئین در قهوه به روشHPLC 
ملامین در شیر خشک
مونوگلیسرول پالمتی استل در روغن زیتون
موم در روغن زیتون

آزمون راه اندازی شده در گروه پژوهشی بیولوژی
سمیت زایی در تجهیزات پزشکی
ردیابی برخی ارقام ارگانیسم های تغییر ژنتیکی یافته در برنجGMO
۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۴۰
FB14A511-E00C-4C2B-A444-A66200FA09B5 |
تعداد بازدید : ۳۷۶