اسناد مرتبط با طرح تحول

1) ترسیم سیمای منابع انسانی موجود در سازمان به تفکیک نیروهای تخصصی و پشتیبانی
2) تبیین عملکرد سازمان در 30 ماهه منتهی به مهرماه 1393 منطبق بر شاخص¬های کلی و کلیدی موضوع مصوبه 17864/1901 مورخه 28/9/83 شورای¬عالی اداری 
3) ترسیم سیمای مجموعه مداخلات سازمان در افق الزامات ابلاغی به تفکیک فرآیندهای مداخله¬ای و واحد فعالیت های در حال انجام
4) خلاصه وضعیت اهم فعالیت¬ها، دستاوردها و پروژه¬های سازمان ملی استاندارد ایران
5) گزارش چکیده وضعیت ظرفیت موجود و توانمندی¬های نظام استانداردسازی در کشور در پایان شهریورماه 1393و عملکرد شاخص¬های کلان
6) تحلیل هزینه اثربخشی مداخلات انجام شده مبتنی بر بررسی مقطعی 30 ماهه فوق الذکر
7) جهت¬گیری جدید سازمان در راستای استقرار رویکرد نوین مداخله¬ای تا ابتدای سال 1394 (دوران گذار)
8) معرفی رویکرد نوین جهت استقرار از ابتدای سال 1394 و الزامات آن
9) گزارش عملکرد 30 ماهه سازمان در حوزه استانداردسازی (گزارش عملکرد سازمان در سال 1391 ،1392 و شش¬ماهه اول سال 1393)
10) گزارش عملکرد 30 ماهه سازمان در حوزه ارزیابی انطباق (گزارش عملکرد سازمان در سال 1391 ،1392 و شش¬ماهه اول سال 1393)
11) گزارش عملکرد سازمان در حوزه تایید صلاحیت (گزارش عملکرد سازمان در سال 1391 ،1392 و شش-ماهه اول سال 1393)
12) گزارش عملکرد سازمان در حوزه اندازه¬شناسی (گزارش عملکرد سازمان در سال 1391 ،1392 و شش¬ماهه اول سال 1393)
13) گزارش عملکرد سازمان در حوزه پژوهشهای کاربردی و پژوهشگاه (گزارش عملکرد سازمان در سال 1391 ،1392 و شش¬ماهه اول سال 1393)
14) سند توسعه منابع انسانی سازمان در افق برنامه پنجم
15) مستندات موید بررسی مقایسه¬ای رویکرد جدید و قدیم 
16) بررسی تطبیقی و مقایسه¬ای سازمان ملی استاندارد با کشورهای عضو ایزو از نظر سطوح مداخلات وظایف منابع و اختیارات و رویکرد مداخله¬ای
17) ساختار کلان مناسب پیشنهادی و فرآیندهای مداخله¬ای در رویکرد نوین
18) الزامات تحقق استقرار رویکرد نوین و گذر از وضعیت موجود و حصول وضعیت مطلوب
19) نقشه راه تحول راهبردی نظام استانداردسازی در یک نگاه 
20) سند راهبردی تدوین و ترویج استاندارد (1393-1395) 
21) سند راهبردی توسعه استانداردسازی در افق 1396 
22) گزارش جامع استانداردسازی و ارزیابی انطباق در کشورهای دیگر
23) گزارش توجیهی الزامات و ضرورتهای بازنگری رویکرد استانداردسازی در افق چشم¬انداز ایران 1404
24) دوگزارش تحلیلی و متا انالیز گزارشات پیرامون رویکرد نوین استاندارد سازی و چالش های رویکرد جدید استاندارد سازی در ایران
 25 ) گزارش جامع کالاهای صنعتی مشمول قوانین کشوری شامل قانون تشکیل موسسه قانون ارتقا کیفی خودرو و...)
26) گزارش تحلیلی طرح طاها 
27) گزارش طرح تجا وتغییر رویکرد اجرایی نظام کنترل بازار و توسعه استانداردسازی در دولت یازدهم
28) پیش نویس سند اطلاعاتی سازمان (بسترسازی استقرار سازمان الکترونیک)
29) سند راهبردی پژوهشگاه 
30) گزارش جامع مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین¬المللی

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ۰۴:۴۰
42E75739-6160-4E28-AF17-A61E00971013 |
تعداد بازدید : ۴۲۷