برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی

دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی  برای اولین بار در کشور  برگزار می شود.