تجدیدنظر استاندارد ملی برنج- ویژگی ها و روش های آزمون

استاندارد ملی ایران شماره 127 با عنوان "برنج - ویژگی ها و روش های آزمون" با همکاری متخصصین، نمایندگان مراجع و سازمانهای نظارتی و قانونی توسط پژوهشگاه استاندارد تجدیدنظر گردید و در یک هزار و هشتصد و نوزدهمین اجلاسیه کمیتۀ ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 23 اسفند 99 تصویب شد. لازم به ذکر است که تجدیدنظر استاندارد ملی مذکور با استناد بر نتایج طرح های تحقیقاتی و استانداردهای بین المللی و ملی سایر کشورها، نیازها و ذائقه مصرف کننده ایرانی، حفظ امنیت و ایمنی غذایی، جلوگیری از تقلبات و  همچنین توجه به تامین کالاهای اساسی در کشور انجام شده است. استاندارد مذکور در پورتال سازمان ملی استاندارد در بحش فهرست استانداردهای ملی ایران قابل دسترس می باشد.