برگزاری دوره آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد 17025

محتوی دوره:

- تاریخچه استاندارد 17025

- بررسی الزامات عمومی

- بررسی الزامات ساختاری

- بررسی الزامات  منابع 

- بررسی الزامات فرآیند 

- بررسی الزامات سیستم کیفیت