بررسی میزان فسفر و روی در بسته­ های افزودنی استفاده شده در تولید روغن موتورهای دارای سطح کیفیت SJ
بررسی میزان فسفر و روی در بسته­ های افزودنی استفاده شده در تولید روغن موتورهای دارای سطح کیفیت SJ
در این مرحله از طرح، تاریخچه تولید افزودنی های روغن موتور و نقش آن ها در عملکرد روغن موتور از نظر پاک کنندگی، کاهش خوردگی، کاهش میزان اصطکاک و معلق کردن رسوبات احتمالی و... بررسی شده است. روغن پایه و چند بسته افزودنی مربوط به سطح کیفیت SJ تهیه شده است . ضمنا روش های آزمون نشر، جذب اتمی و طیف سنجی نشر اتمی جهت تعیین میزان عناصر بررسی شده است. تکرارپذیری و تجدیدپذیری روش طیف سنجی نشر اتمی تعیین شده است. آزمون روی چند نمونه روغن موتور تهیه شده از بازار انجام گرفته است. چهار روغن موتور با سطح کیفیت SJ و 7 روغن موتور با سطوح کیفیت مختلف مانند SN,SM تولید واحدهای تولیدی داخل کشور که دارای بسته های افزودنی متفاوتی بودند تهیه شده وبرخی از آن ها از نظر میزان عناصر، TBN و ویسکوزیته بررسی شدند.
پایان یافته
1398/06/16
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/05/20
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : خانم دکتر نوشین قلی پور زنجانی