راه اندازی روش آزمون و تعیین خلوص گاز اکسیژن طبی
راه اندازی روش آزمون و تعیین خلوص گاز اکسیژن طبی
گاز اکسیژن طبی از ملزومات مهم مورداستفاده در خدمات پزشکی و درمانی است. به لحاظ اهمیت مصرف گاز این حیات بخش برای طیف گستره ای از بیماری ها، اهمیت ایمنی در به کارگیری و استفاده و جابجایی سیلندرهای محتوی گاز در بیمارستان ها و مراکز درمانی، تولید، توزیع و واردات گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استانداردهای اجباری می باشد. باتوجه به لزوم تعیین خلوص گاز اکسیژن طبی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 3240 با عنوان گاز اکسیژن برای مصارف پزشکی (طبی)، لازم است تا آزمون خلوص گاز به عنوان یکی از الزامات استاندارد مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از اجرای این طرح تجهیز آزمایشگاه گازهای طبی به یک دستگاه سنجش خلوص اکسیژن و راه اندازی آزمون تعیین درصد خلوص اکسیژن کپسول های اکسیژن در آزمایشگاه گازهای طبی گروه پژوهشی مهندسی پزشکی است.
پایان یافته
1399/12/24
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/12/03
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر سید شهاب معینیان