صفحه نخست / مدیریت ارزیابی ریسک / فهرست استاندارد های ملی مرتبط با ریسک و مدیریت ریسک

ردیف

منبع

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

ISO 28801:2011

طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه، با درنظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ) و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)

16709

2

IEC 62305-2:2010

حفاظت در برابر اذرخش – قسمت 2: مدیریت ریسک

62305-2

3

ETSI TS 102 165-1 : 2006

پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابرات برای شبکه بندی پیشرفته(TISPAN)- روش ها و پروتکل ها- قسمت اول: روش و پیش نویس تحلیل تهدید، ریسک، اسیب پذیری

102165-1

4

ISO 16312-1 : 2010

راهنمای ارزیابی اعتبار مدل های فیزیکی اتش برای کسب داده های درجه سمیت خروجی های حاصل از اتش به منظور ارزیابی خطر و ریسک- قسمت 1 : معیارها

13379-1

5

ISO/TR 11633-1 : 2009

اطلاع رسانی سلامت – مدیریت امنیت اطلاعات برای نگهداری از راه دور وسایل پزشکی و سیستم های اطلاعات پزشکی - قسمت 1: الزامات و تحلیل ریسک

16289-1

6

ISO 31000 : 2009

مدیریت ریسک - اصول و رهنمودها

13245

7

IEC 62198 : 2001

مدیریت ریسک پروژه - رهنمودهای کاربردی

7421

8

ISO/IEC 30121 : 2015

فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره ( ریسک) جرم شناسی رقمی  (دیجیتالی )از منظر حاکمیت

20334

9

ISO/TR 18128 : 2014

اطلاعات و دبیرش( مستندسازی ) - ارزیابی ریسک (مخاطرات ) برای فرآیند پیشینه ها و سامانه ها

20431

10

ISO/TS 12901-1 : 2012

فناوری نانو - مدیریت ریسک شغلی - نانو مواد مهندسی شده قسمت 1: اصول و رهیافت ها

19816-1

11

API 17N : 2009

رویه توصیه شده برای قابلیت اطمینان سیستم تولید زیر دریا و مدیریت ریسک فنی

13423

12

ISO/IEC/Guide 73 : 2009

مدیریت ریسک - واژگان

13246

13

ISO/TS 22367 : 2008

ازمایشگاه های پزشکی - کاهش خطا از راه مدیریت ریسک و بهبود مستمر

13304

14

-1 CAC/GL63: 2007 : -1

روش های اجرای اصول مدیریت ریسک میکروبی – ایین کار

19727

15

ISO 12100 : 2010

ایمنی ماشین­الات- اصول کلی طراحی- ارزیابی ریسک و کاهش ان

12100

16

ISO 13824 : 2009

مبانی طراحی سازه­ها- اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه­های دربردارنده سازه­ها

17893

17

-1 IEC 80001-1:2010 به صورت adaption : -1

کاربرد مدیریت ریسک برای شبکه های IT بکار رفته در وسایل پزشکی-قسمت 1نقش ها مسیولیت ها و فعالیت ها

80001-1

18

-1 IEC 60300-3-9: 1995 Ed.1.0 : -1

مدیریت قابلیت اعتماد-قسمت 3 :راهنمای کاربرد-بخش 9: تحلیل ریسک سیستم های تکنولوژیکی

60300-3-9

19

ASTM E 2205 : 2009

اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم­شناختی راهنما

16449

20

ISO/TS 12901-2 : 2014

فناوری نانو - مدیریت ریسک شغلی برای نانومواد مهندسی شده - قسمت 2: استفاده از رویکرد باندهای کنترل

19816-2

21

-1 IEC/ISO 31010: 2009 : -1

مدیریت ریسک – تکنیک­های ارزیابی ریسک

14560

22

ISO 17666 : 2003

سیستم‌های فضایی- مدیریت ریسک

13004

23

CODEX 30 : 2014

ارزیابی ریسک میکروبی - اصول و راهنمای اجرا

20835

24

-1 CAC/GL80: 2013 : -1

خوراک دام- به کارگیری ارزیابی ریسک – راهنما

19198

25

-1 CAC/GL 77- 2011 : -1

تجزیه و تحلییل ریسک مقاومت ضدمییکروبی غذازاد – خطوط¬راهنما

16679

26

ISO 13215-3 : 1999

خودروهای جاده ای-کاهش ریسک استفاده نادرست از سیستم های نگهدارنده کودک- قسمت 3: پیش بینی و ارزیابی استفاده نادرست توسط نحوه استفاده نادرست و تحلیل اثر ان(MMEA)

9537-3

27

ISO 14971 : 2007

وسایل پزشکی - کاربرد مدیریت ریسک در وسایل پزشکی

12136

28

ISO/TR 31004 : 2013

استاندارد مدیریت ریسک- راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245

19476

29

ISO 13073-1 : 2012

کشتی ها و فن اوری های دریایی - ارزیابی ریسک در کشتی بر روی سیستم های ضد رسوب - قسمت 1: محیط زیست دریایی با استفاده از روش ارزیابی ریسک مواد biocidally فعال برای سیستم ضد رسوب در کشتی ها استفاده می شود

22058-1

30

ISO/TS 19930 : 2017

جنبه های رویکرد مبتنی بر ریسک برای سترونی محصول مراقبت بهداشتی یکبار مصرف سترون شده نهایی که قابلیت مقاومت در برابر فرآوری برای بیشینه دستیابی سطح اطمینان سترونی 6-10 دارد- راهنما

15873

31

ISO/TS 19930 : 2017

جنبه های رویکرد مبتنی بر ریسک برای سترونی محصول مراقبت بهداشتی یکبار مصرف سترون شده نهایی که قابلیت مقاومت در برابر فرآوری برای بیشینه دستیابی سطح اطمینان سترونی 6-10 دارد- راهنما

15873

32

ISO/TS 19930 : 2017

جنبه های رویکرد مبتنی بر ریسک برای سترونی محصول مراقبت بهداشتی یکبار مصرف سترون شده نهایی که قابلیت مقاومت در برابر فرآوری برای بیشینه دستیابی سطح اطمینان سترونی 6-10 دارد- راهنما

15873

33

ISO 35001 : 2019

مدیریت بیوریسک برای آزمایشگاه ها و سایر سازمان های مرتبط

10569

34

ISO 18562-1 : 2017

ارزیابی سازگاری زیستی مسیر گازهای تنفسی در کاربردهای مراقبتهای بهداشتی درمانی - قسمت 1: ارزیابی و آزمون در محدوده فرآیند مدیریت ریسک

-

35

IEC 60050-903:2013+AMD1:2014+ AMD2 : 2015

واژه‌نامه الکتروتکنیک- قسمت 903: ارزیابی ریسک

10425-903

36

BS EN 15975-1:2011+A1 : 2015

امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران- قسمت 1: مدیریت بحران

15664-1

37

IEC/TS 62844 : 2016

دستورالعمل ها برای کیفیت و ارزیابی ریسک برای محصولات برق نانو فعال

22390

38

ISO 20426 : 2018

ارزیابی خطر(ریسک) بهداشتی و مدیریت استفادۀ مجدد از آب غیر آشامیدنی-راهنما

18900

39

ISO 31000 : 2018

مدیریت ریسک- رهنمودها

13245

40

ISO 13232-5:2005+AMD1: : 2012

موتور سیکلت - روش های آزمون و تحلیل برای ارزیابی تحقیقاتی وسایل محافظ موتور سوار در تصادف، نصب شده بر روی موتورسیکلت ها قسمت 5 : شاخصهای صدمه و تحلیل ریسک / فایده

7074-5

41

ISO 29621 : 2017

یکروبیولوژی فراورده های بهداشتی - آرایشی - ارزیابی ریسک و شناسایی فراورده های کم ریسک از نطر میکروبیولوژی - راهنما

13557

42

BS EN 50495 : 2010

وسایل ایمنی مورد نیاز برای عملکرد ایمن تجهیزات نسبت به ریسک های انفجار

15842

43

ISO 18362 : 2016

تولید فرآورده های مراقبت بهداشتی مبتنی بر سلول_ کنترل ریسک های میکروبی در حین فرآیند

22219

44

ISO 16312-1 : 2016

راهنمای ارزیابی اعتبار مدل های فیزیکی آتش برای کسب داده های درجه سمیت خروجی های حاصل از آتش به منظور ارزیابی خطر وریسک آتش - قسمت 1- معیارها

13379-1

45

ISO/TR 17529 : 2014

ماشین ابزارها- اریابی ریسک د رماشین های تخلیه الکتریکی- راهنمای کاربردی و مثال

15085

46

ISO 28592 : 2017

طرح های جفت نمونه گیری (دو نمونه ای) بوسیله ویژگیهای وصفی با کمترین اندازه نمونه ، فهرست شده با کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ)و کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)

15895