گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی بسته بندی و سلولزی مشغول به فعالیت است:
 
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به ادارت کل استاندارد استانی، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 • ارائه خدمات آزمون مرتبط با پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های تخصصی
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای بسته بندی و سلولزی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات، مقالات و ....
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در زمینه فراورده های بسته بندی و سلولزی
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
 • اداره دبیرخانه کمیته های فنی متناظر ISIRI/TC6 و ISIRI/TC122
 • مشارکت در اداره دبیرخانه کمیته فنی بین المللی ISO/TC122
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای به کلیه متقاضیان (ازجمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاههای همکار، واردکنندگان و صادر کنندگان و ...)
 • ارائه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاههای همکار، کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی
 • برگزاری همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه های همکار بر اساس ISIRI-ISO-IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر

baste