پژوهشگاه استاندارد|معرفی|سند راهبردی و برنامه عملیاتی

سند راهبردی و برنامه عملیاتی

در سال 1397 و متعاقباً در سال 1398 پژوهشگاه استاندارد با هدف نظامند نمودن، افزایش پویایی، توسعه توان اجرایی و اثربخشی بیشتر در فعالیت های خود، نسبت به تصویب اولین «سند راهبردی» و «برنامه عملیاتی» در افق 1398 تا 1404 در هیات امنا اقدام نمود. اجرای کامل سند راهبردی در افق 5 ساله، موجب تقویت بنیانهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین موجب اشتهار ملی، منطقه ای و بین المللی پژوهشگاه خواهد بود. 
 
بر اساس سند راهبردی پژوهشگاه استاندارد در افق چشم انداز، یک موسسه پژوهشی وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران است و به عنوان مرکز نمونه و حرفهای پژوهش و نوآوری در نظام استانداردسازی، دارای جایگاه ممتاز پژوهشی در سطح کشور و منطقه آسیای جنوب غربی است و به عنوان بازویی توانا در توسعه علمی کشور شناخته می شود. 
همچنین بر اساس رسالت پژوهشگاه، پژوهشگاه استاندارد مجموعه پژوهشی وابسته به سازمان ملی استاندارد ایران است به عنوان موسسه پیشرو در توسعه نظام استانداردسازی و در راستای تقویت برند پژوهشگاه، از طریق اجرای برنامه های پژوهشی بنیادی، توسعه‏ای و کاربردی و نیز برنامه ‏های آموزشی فعالیت میکند. این پژوهشگاه با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و متعهد و امکانات و تجهیزات متنوع خود، با اجرای پژوهشهای اثربخش، چالشهای ملی و منطقهای را مدیریت میکند و به‏ طور فعال در تحقق وظایف و ماموریت‏های پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران و رفع نیازها و خواسته های جامعه در ارتقاء سطح کیفی کالا و خدمات مشارکت دارد. همچنین، پژوهشگاه به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد با بهره گیری از آزمایشگاه‏ های مرجع و پتانسیل راهبری شبکه ملی آزمایشگاه های کشور، نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ا‏ی و بین‌المللی و تولید استانداردهای دانش بنیان و صادرات محور اقدام می‏کند. 
اولویت های محوری پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی در افق 5 ساله (1398-1404) در این سند به شرح زیر مشخص شده است:
  

بر اساس اولويت محوری یک، پژوهشگاه، بستر مناسب برای بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بخشی و فرابخشی به منظور تحقق وظایف و ماموریتهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد را به نحوی فراهم مینماید که زمینهی ارتقاء کیفیت کالا و خدمات در عرصه ملی تسریع و رقابت پذیری در سطح بین المللی تسهیل گردد. این امر با ارائه راه حلهای دقیق و شفافسازی مسیرهای ممکن و طراحی و اجرای برنامه های منسجم دنبال خواهد شد. در تمام مراحل اجرای برنامه راهبردی، ارزیابی مداوم کیفیت برنامه با بهره گیری قیاسی از معیارهای مطلوب ملی و منطقه ای و با توجه به نیازهای در حالِ تغییر بازار، امکان پذیر خواهد بود. 

بر اساس اولویت محوری 2، پژوهشگاه با توجه به روابط سازنده و مستحکم با سازمان ملی استاندارد، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، صنایع و حوزه های خدمات کشوری، با هدف ارتقای کیفیت پژوهش و فراهم آوردنِ بستر پژوهشی مناسب برای حل چالشهای ملی و منطقهای، راهبرد خود را اتخاذ مینماید. این راهبرد، دستیابی به سطح پژوهشی مطلوب در مقیاس ملی و بینالمللی را از طریق هدایت و اجرای برنامه های پژوهشی، برگزاری گردهمایی ها و نشست های علمی و برنامه های آموزشی، در زمینه های اولویتدار ملی امکان پذیر خواهد نمود. همچنین شناسایی حوزه های بالقوه صنایع و خدمات موجود در داخل کشور و سطح منطقه به منظور ارتقاء و گسترش پژوهشهای کاربردی، در اولویت قرار خواهند گرفت. پژوهشگاه جهت بهینه سازی بهره برداری از منابع و امکانات آزمایشگاهی موجود در سطح کشور، راهبری شبکه ملی آزمایشگاهی کشور را به عهده میگیرد.

بر اساس اولویت محوری 3، پژوهشگاه برنامه های علمی- آموزشی خود را با هدف ترویج و آموزش فرهنگ استانداردسازی و استانداردپذیری در جامعه، از طریق ارتقاء سطح دانش استانداردسازی در دانشگاه ها و توانمندسازی صنعت و برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت؛ تدوین و بازبینی خواهد کرد. پژوهشگاه با تولید محتوای علمی و آموزشی استانداردهای ملی و بین المللی برای گروه های هدف، بهره گیری از الگوی ترکیبی ارتباطات، فعالیت گروهی، مهارتهای فناوری اطلاعات و آموزش مشارکتی در یادگیری، برنامه های علمی و آموزشی خود را اجرا خواهد نمود. جذب و حفظ اعضای هیات علمی پژوهشگاه و کارکنان خبره، در اجرای برنامه های علمی و آموزشی پژوهشگاه از اولویت بالا و ویژهای برخوردار خواهد بود. 

بر اساس اولویت محوری 4، راهبرد پژوهشگاه به منظور ارائه و حفظ خدمات پشتیبانی کارا، بر اساس مستندسازی فرآیندها، ارتباطات درون سازمانی، فرهنگ ارائه خدمات رضایت محور و بهبود منابع انسانی، متمرکز می باشد. برای دستیابی به این اهداف، پژوهشگاه برگسترش فرهنگ خدمات رضایت محور از طریق بهبود فرآیندهای داخلی خود و تقویت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی تاکید داشته و به طور پایا در بازبینی و بهبود منابع انسانی تمرکز خواهد کرد. به منظور تضمین تطابق روند اجرایی با نیازهای پژوهشکده ها، راهکارهایی برای گسترش امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری، برنامه ریزی میگردد. پژوهشگاه فرآیندهای اجرایی خود را طوری تنظیم خواهد کرد تا بتواند صلاحیتهای علمی و حقوقی را در سطح ملی و بین المللی پیگیری و احراز نماید. 

 

 

تصویر سند راهبردی بخشی و کلان پژوهشگاه استاندارد