جدیدترین دوره های آموزشی

دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 19011و17025
دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 19011و17025
دوره آموزشی ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 19011و17025
 
دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی
دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی
دوره آموزشی تعیین ماهیت کالای نساجی
 
دوره آموزشی نمونه برداری از محصولات نساجی و چرم
دوره آموزشی نمونه برداری از محصولات نساجی و چرم
دوره آموزشی نمونه برداری از محصولات نساجی و چرم
 
دوره آموزشی معیار مصرف انرژی در تولید
دوره آموزشی معیار مصرف انرژی در تولید
دوره آموزشی معیار مصرف انرژی در تولید
 
دوره آموزشی معاینه فنی موتور خانه براساس استاندارد 16000
دوره آموزشی معاینه فنی موتور خانه براساس استاندارد 16000
دوره آموزشی معاینه فنی موتور خانه براساس استاندارد 16000
 
دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها  براساس استاندارد2017: 17025
دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025
دوره آموزشی تشریح الزامات ومستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها براساس استاندارد2017: 17025
 
دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون
دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون
دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون
 
دوره آموزشی بازرسی  نمونه برداری غلات فله و بسته بندی
دوره آموزشی بازرسی نمونه برداری غلات فله و بسته بندی
دوره آموزشی بازرسی نمونه برداری غلات فله و بسته بندی
 
دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
دوره آموزشی تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
 
دوره آموزشی صحه گذاری
دوره آموزشی صحه گذاری
دوره آموزشی صحه گذاری
 
دوره آموزشی نمونه برداری عمومی
دوره آموزشی نمونه برداری عمومی
دوره آموزشی نمونه برداری عمومی
 
دوره آموزشی مدیریت ریسک
دوره آموزشی مدیریت ریسک
دوره آموزشی مدیریت ریسک