برنامه هایی ایجاد کنید که مداخلات فیزیکی داشته باشند یا از راه دور با برنامه های مجازی درگیر شوند. ما درهای یادگیری را باز نگه می داریم!

بستری برای اوج گیری ایده ها:
 
  • فعال سازی انجمن
با جوانان و جوامع انتخابی خود مشارکت کنید ، استعدادها را شناسایی کنید و آنها را با مهارت مجهز کنید تا تأثیر اجتماعی را در جوامع فوری آنها ایجاد کرده و تحولات اجتماعی را تسریع کند.