پژوهشگاه استاندارد|معرفی|معاونت‌ها|معاونت توسعه و مدیریت منابع
مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
اداره امورحقوقی و قراردادها
Loading

 

 • سیاست گذاری و تایید “برنامه‌های عملیاتی بخشی”در حوزه ‏های مرتبط بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشگاه
 • سیاست گذاری برای اجرا و بهبود فرایندهای جذب، استخدام و حفظ منابع انسانی
 • برنامه ‏ریزی برای تامین منابع مالی و گسترش فضاهای کالبدی
 • ارائه گزارش‏ های لازم به رئیس پژوهشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر 
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها، هماهنگی و نظارت برعملکرد واحدهای تحت نظر
 • نظارت بر هزینه عملکرد اعتبارات تخصیصی بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذی ربط
 • بررسی وضعیت موجود و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، جهت تعیین راهبردها جهت ارتقا ء به وضعیت مطلوب
 • پیشنهاد بودجه سالیانه در راستای اجرای برنامه عملیاتی پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه جهت طرح در هیات امنای پژوهشگاه 
 • همکاری با اداره برنامه ‏ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه ‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • نظارت بر کلیه فعالیت های اجرای طرح های عمرانی پژوهشگاه (اعم از پیمانی و امانی)
 • تایید کلیه قراردادهای پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها
 • نظارت بر امور ثبتی و حقوقی مرتبط با پژوهشگاه و اطمینان از حسن جریان امور بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و جزائی
 • نظارت بر اجرای احکام صادره از مراجع قضایی در راستای احقاق حق پژوهشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و فرآیند ارزشیابی کارکنان سازمان
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه‏ های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • بررسی آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت ارائه به مقامات ذی‏ربط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط 
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.