هدف این است که افراد را در مورد مشاغل بیشماری که می توانند در آن مشارکت کنند ، الهام بخشد و دید آنها را از مسیرهای شغلی آینده گسترش دهد. آنها با متخصصان صنعت ملاقات می کنند و از طریق فعالیت های عملی با آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی آشنا می شوند.