پژوهشگاه استاندارد|خدمات|خدمات آزمون مهارت

آزمون مهارت

مرکز آزمون مهارت

 مرکز آزمون مهارت استاندارد
اجرای آزمون های مهارت برای افزایش توان فنی و کیفی آزمایشگاه ها، یکی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 جهت تضمین کیفیت نتایج آزمون / کالیبراسیون است. آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO17025، آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد و سایر آزمایشگاه هایی که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با سایر آزمایشگاههای مشابه را دارند، می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت (PT) ، عملکرد خود را محک بزنند. مرکز آزمون مهارت استاندارد، به عنوان یکی از گروه های فعال پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، از سال 1392 اقدام به ترجمه و تدوین استاندارد ملی INSO-ISO-IEC-17043 با عنوان ارزیابی انطباق الزامات عمومی آزمون مهارت و پیاده سازی آن نمود. این استاندارد شامل الزامات عمومی برای تایید صلاحیت مجریان آزمون مهارت و همچنین نحوه تدوین و اجرای الگوهای آزمون مهارت می باشد. مرکز آزمون مهارت استاندارد با استقرار استاندارد ISO/IEC 17043 و برگزاری آزمون های مهارت در گروه های مختلف آزمایشگاهی، در سال 1395 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید. برای اجرای آزمون های مهارت لازم است مجری آزمون مهارت پس از تهیه/ ساخت اقلام و اثبات همگنی و پایداری آنها در چارچوب زمانی مشخص، اقلام آزمون را برای مشارکت کنندگان توزیع نماید و پس از دریافت نتایج آزمون مشارکت کنندگان، بررسی و تحلیل آماری آنها و ارائه گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت،آزمایشگاهها را بر اساس عملکرد واقعیشان ارزیابی و رتبه بندی نماید. بر این اساس عملکرد آزمایشگاه ها در آزمون های کمی، قابل قبول، غیر قابل قبول یا مشکوک است. پس از طراحی الگوهای آزمون مهارت و اطلاع رسانی آنها از طریق سایت مرکز، ثبت نام آنلاین آزمایشگاههای متقاضی ، آغاز می شود. بدیهی است، طبق الزامات صریح استاندارد ISO/IEC 17043، رعایت محرمانگي اطلاعات و پرهیز از تاثیر پذیری از مراجع بیرونی و فشارهای خارجی از نخستین اصول استقرار این استاندارد است که به تمامی در مرکز آزمون مهارت استاندارد رعایت می شود.

 

برای ورود به سایت آزمون مهارت از اینجا اقدام نمایید

 
آزمون مهارت

آزمون مهارت های برگزار شده تا کنون

یکی از راه های کنترل عملکرد آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ( بالغ بر 2000 آزمایشگاه) ارزیابی عملکرد آنها می باشد تا از صحت عملکرد آزمون اطمینان حاصل شود. بدین منظور مرکز آزمون مهارت proficiency testing در پژوهشگاه استاندارد ایجاد شد تا با طراحی و برگزاری آزمون مهارت در زمینه های مختلف آزمون وکالیبراسیون مطابق الزامات استاندارد ملی به شماره INSO-ISO IEC 17043 ارزیابی آزمایشگاه های کشور را بر عهده گیرد.
پیاده ‏سازی الگوی آزمون مهارت و صحه‏ گذاری آزمون‏ ها شامل موارد زیر می باشد:
تهیه قلم (PT) / ماده مرجع  RM
مقایسه آزمون های پژوهشگاه با ماده مرجع / ماده مرجع گواهی شده  (CRM/RM)

ردیف

نام گروه آزمایشگاهی عنوان آزمون مهارت تاریخ اجرا
1  برق- الکترونیک سیم و کابل 1393
2 صنایع غذایی و کشاورزی فرآورده های لبنی - شیر 1394
3 صنایع غذایی و کشاورزی اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی 1394
4 انگ فلزات گرانبها انگ فلزات گرانبها - طلا 1394
5  صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر خواص مکانیک پلاستیکها - آزمون کشش 1394
6 صنایع شیمی
آزمون مهارت شوینده - خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو
1394
7 مکانیک و فلزشناسی- خودرو ونیرو محرکه
خواص مکانیکی فلزات  سختی  ((HV30 سنجی ویکرز و برینل ((HBW2.5/187.5
1394
8
صنایع غذایی و کشاورزی
صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی
1395
9  اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون) کالیبراسیون میکرومتر
1395
10  اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون)
کالیبراسیون ترموکوپل
1395
11 صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
آزمون مهارت فرآورده های نفتی - گازوئیل
1395
12 صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور-گروه 1
1395
13 صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور-گروه 2 و 3
1396
14
صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
 خواص مکانیکی پلاستیکها- MFR 1395
15
صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
خواص مکانیکی پلاستیکها-کشش
1395
16 برق - الکترونیک
آزمون مهارت سیم و کابل- الکتریکی و ابعادی
1396
17 میکروبیولوژی
جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس
1396
18 صنایع غذایی و کشاورزی
نوشیدنی ها- آزمون های شیمیایی آبمیوه
1396
19
مکانیک و فلز شناسی- خودرو نیرو محرکه
خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز و برینل راکول
1397
20
 ساختمانی و معدنی خواص فیزیکی سیمان
1397
21 صنایع شیمی آزمون مهارت شوینده-خواص شیمیایی شامپو
1397
22
صنایع غذایی و کشاورزی
غلات و فرآورده های آن- آرد گندم
1397
23 برق - الکترونیک
آزمون مهارت سیم و کابل-خواص مکانیکی روکش
1398
24 مکانیک و فلزشناسی- خودرو ونیرو محرکه
مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ
1398
25 صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر
فرآورده های نفتی -  روغن موتور
1398
26
صنایع غذایی و کشاورزی
صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی
1398
27 صنایع غذایی و کشاورزی
صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)
1399
28 صنایع غذایی و کشاورزی
اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی
1399
29
شیمی،پتروشیمی و پلیمر
 فرآورده های نفتی-هیدروکربن 1399
30
صنایع غذایی و کشاورزی
نوشیدنی ها-آب میوه
1399
31 شیمی،پتروشیمی و پلیمر
خواص مکانیکی پلاستیکها-کشش 1399
32 صنایع غذایی و کشاورزی
غلات و فراورده های آن-آرد گندم
1399
33
میکروبیولوژی
شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی
1399