اهداف پژوهشگاه استاندارد

 اهداف «پژوهشگاه استاندارد»، شامل موارد زیر است:

1. کمک به تحقق وظایف و ماموریت‏ های سازمان؛ 
2. هدایت و اجرای پژوهش‏های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقاء کارآیی صنایع؛
3. هدایت برنامه‏ های پژوهشی و آموزش های کاربردی در راستای توسعه فرهنگ استانداردپذیری؛
4. ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی استاندارد محور در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، از طریق همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و سازمان های بین المللی به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی؛
5. پشتیبانی، پایش و بهبود فرایندها برای تحقق ماموریت‏های پژوهشی و اجرایی.