صفحه نخست / معرفی

اهداف پژوهشگاه استاندارد

 اهداف «پژوهشگاه استاندارد»، شامل موارد زیر است:

1. کمک به تحقق وظایف و ماموریت‏ های سازمان؛ 
2. هدایت و اجرای پژوهش‏های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقاء کارآیی صنایع؛
3. هدایت برنامه‏ های پژوهشی و آموزش های کاربردی در راستای توسعه فرهنگ استانداردپذیری؛
4. ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی استاندارد محور در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، از طریق همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و سازمان های بین المللی به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی؛
5. پشتیبانی، پایش و بهبود فرایندها برای تحقق ماموریت‏های پژوهشی و اجرایی.

شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد

وظایف «پژوهشگاه استاندارد» به عنوان بازوی تحقیقاتی «سازمان ملی استاندارد»، عبارتند از:
1. راهبری و اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعه ای مورد نیاز نظام استانداردسازی جهت بالابردن کیفیت و افزایش کارآیی و بهبود روش های تولید و خدمت رسانی؛ 
2. ایجاد آزمایشگاه های پژوهشی مورد نیاز (مستقل و یا با مشارکت دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی و پارک¬های علمی-فناوری) جهت انجام وظایف پژوهشی محوله؛ و اداره ی آزمایشگاه های مرجع «سازمان ملی استاندارد»، جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی لازم برای انجام و پیاده سازی آزمون های مختلف، صحت سنجی آن ها، و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط؛
3. نقش آفرینی در تدوین استانداردهای پژوهش محور و استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی، انجام مطالعات تطبیقی در حوزه های مرتبط با استانداردسازی، تدوین مقررات فنی و استانداردهای تخصصی مورد نیاز «سازمان ملی استاندارد»؛
4. همکاری با «سازمان ملی استاندارد» در ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر: شرکت های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی؛
5. همکاری با «سازمان ملی استاندارد»، در ادارۀ دبیرخانه کمیتههای متناظر سازمانهای جهانی استاندارد(ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین¬المللی اندازه¬ شناسی قانونی (OIML)؛
6. ارائه خدمات مشاوره ای، راهبری، نظارتی، علمی و فنی در مورد سامانه های مدیریتی، تدوین و ارائه گزارش تاییدیه و گواهینامه های مورد نیاز صنایع و تضمین کیفیت سامانه ها؛
7. بهره گیری از توان علمی و پتانسیل دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، صنایع و سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات، در راستای حل مشکلات کلیدی و اولویت دار کشور و ارتقای کیفیت، در چارچوب برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی مصوب «پژوهشگاه استاندارد»؛
8. تلاش در ایجاد زمینه برای استفاده کارآمد از ظرفیت های دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، اعضای هیات علمی و خبرگان و متخصصان؛ 
9. جذب و پرورش نیروهای متخصص و به کارگیری خبرگان و محققان به منظور انجام فعالیت های استانداردسازی و توسعه کیفیت در کشور؛ 
10. تهیه محتوای فنی و تخصصی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش های کاربردی (دوره های تخصصی کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه های تخصصی) غیر مقطع دار، با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج کشور؛
11. انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار، و برنامه های رایانه ای در راستای اهداف سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوط.
12. برگزاری همایش های ملی و بین المللی مورد نیاز نظام استانداردسازی و توسعه کیفیت در کشور؛
13. انجام سایر وظایف محوله از طرف «سازمان ملی استاندارد» و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.