افراد در فضاهای کنفرانسی که برای حمایت بیشتر از جلسه ای که به خوبی برنامه ریزی شده است ، جادو می شوند. آنها از تبادل پر انرژی ایده ها دعوت می کنند و حتی از آنها الهام می گیرند زیرا فضاها فریبنده هستند و تکنولوژی فوق پیشرفته است.

این است که فقط با دعوت از جلسه و راه حل کلیک برای پیوستن ،دوباره به تجارت باز می گردد . "با هم ، ما نیرویی هستیم که می تواند راه حل های پایدار ایجاد کند"