پژوهشگاه استاندارد|معرفی|پژوهشکده‌ها|پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت

معرفی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (با عنوان قبلی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی)، یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که با توجه به وظایف قانونی پژوهشکده براساس چالش های موجود و نیازهای روز صنایع کشور مشغول به فعالیت می باشد. در این پژوهشکده کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی مجرب در چارچوب ضوابط و مقررات، سند راهبردی و برنامه عملیاتی مشغول به فعالیت می باشند .

اهم فعالیت های این پژوهشکده در قالب 3 گروه پژوهشی (سامانه های مدیریت)، (ارزیابی انطباق و مهارت) و (اندازه شناسی) عبارت است از:

 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استانداردISO/IEC 17025  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد  ISO 15189به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام آزمون های مهارت (proficiency test)بر اساس گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043
 • تولید مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی شده (CRM) بر اساس استاندارد ISO 17034
 • همکاری با اداره برنامه‏ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه‏ای و آزمایشگاه‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • بررسی و شناسایی اولویت‏های کشور در زمینه‏های مرتبط با فعالیت پژوهشکده و بهره‏گیری مطلوب از امکانات موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 • آموزش، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت
 • انجام پروژه های پژوهشی میان مدت و بلند مدت
 • خدمات فنی به واحد های تولیدی و استانداردسازی فعالیتهای آنها
 • آموزش در زمینه دریافت نشان استاندارد
 • تدوین استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری دوره های آموزشی