پژوهشگاه استاندارد|معرفی|رؤسا،معاونین و مدیران

رؤسا، معاونین و مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
حمیدرضا خالدی سرپرست پژوهشگاه -------------
رامین انصاری
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری
-------------
 -------- سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
----------------

رزومه (cv)
 

 

رؤسای پژوهشکده ها
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
محمد فرجی
سرپرست پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی mfaraji@standard.ac.ir
مجید نوری کمری سرپرست پژوهشکده فناوری و مهندسی
-------------
 نسیم نایب پاشایی سرپرست پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ------------
مهدی روحانی
سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی m.rohani[at] standard.ac.ir

 

مشاورین رئیس
خانوادگی سمت پست الکترونیک
انوشه رحمانی  مشاور رئیس  ------------ 
-----------------
مشاور در امور منابع انسانی
-------------
----------------
مشاور در امور پژوهشی و فناوری
-------------
------------------------- -------------------------------
----------------
 
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
مهدی گرجی سرپرست اداره فناوری اطلاعات -------------------
 سبا بلقیسی  رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی s.belgheisi [at] standard.ac.ir
 -------------- مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
--------------
سعید کاظمی سرپرست اداره پایش و برنامه ریزی -------------- 
یونس طاهری نیا
سرپرست دفتر حراست --------------
 

 

رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
احمد نزهت سرپرست امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir
محمد حسن امرالهی مدیر امور اداری وپشتیبانی m.amrolahi [at] standard.ac.ir
 احمد نزهت  مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری a.nozhat [at] standard.ac.ir 
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
------ سرپرست توسعه استاندارد و آموزش‌های کاربردی ------------- 
ملیحه نازی سرپرست  پژوهش و تجاری سازی فناوری -------------
 رویا نوربخش  مدیر ارزیابی ریسک r.noorbakhsh [at] standard.ac.ir 
مریم شهرودی سرپرست اداره نشر و کتابخانه mshahroodi [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
معاونین پژوهشکده ها و دفاتر ستادی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی ffaeghi [at] standard.ac.ir
 لیلا پاشای آهی معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی -------- 
مریم محمدی معاون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی  -------------
شادمان مرادی معاون امورمالی -----------------------
محمدمهدی قشقایی معاون توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی
-------------------------
صادق نوروز رئیس اداره تدارکات s.norouz [at] standard.ac.ir
-------------- رئیس اداره امور پژوهشی ---------------------
یلدا نوربارانی
سرپرست اداره امور اداری و رفاه ------------------- 
-------------  سرپرست معاونت اداره تشکیلات و بودجه ---------------- 
 
رزومه (cv)
مدیران گروه های پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
-------------- سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق ----------------------
مجید نوری کمری مدیر گروه پژوهشی مهندسی خودرو afkar [at] standard.ac.ir
هادی کامجو سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی h_derayati [at] standard.ac.ir
سارا احمدی مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی --------------- 
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی shmoeinian [at] standard.ac.ir
فضه آریانسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی  --------------
ملیحه نازی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم  -----------------
نوشین قلی پور زنجانی مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر n.gholipour [at] standard.ac.ir
فرناز موحدی مدیر گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی fzmovahedi [at] standard.ac.ir

فرناز امینی فر

مدیر گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

 -------------

مرجان حیدرزاده
سرپرست پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی -------------
رضا سلطانی  سرپرست گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی   
 
 

رزومه (cv)