صفحه نخست / معرفی / رؤسا،معاونین و مدیران

رؤسا، معاونین و مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
علی اصغر صباغ الوانی رئیس پژوهشگاه  a.sabagh@standard.ac.ir
مجید کوه خیل سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
m.kohkheil@standard.ac.ir
منصوره مظاهری معاون پژوهشی و فناوری m_mazaheri [at] standard.ac.ir

رزومه (cv)

رؤسای پژوهشکده ها
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
محمد فرجی
سرپرست پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی mfaraji@standard.ac.ir
امیر افکار رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
afkar [at] standard.ac.ir
 ---------- سرپرست پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ------------
مهدی روحانی
سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی m.rohani[at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
آمنه کمانی سرپرست اداره فناوری اطلاعات a.kamani[at] standard.ac.ir
 سبا بلقیسی  رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی s.belgheisi [at] standard.ac.ir
 -------------- مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
--------------
 -------------- اداره پایش و برنامه ریزی -------------- 
--------------
رئیس دفتر حراست --------------
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
نسرین عباسی مدیر امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir
محمد حسن امرالهی مدیر امور اداری وپشتیبانی m.amrolahi [at] standard.ac.ir
 احمد نزهت  مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری a.nozhat [at] standard.ac.ir 
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
ملیحه نازی سرپرست توسعه استاندارد و آموزش‌های کاربردی  
فرشید چینی مدیر پژوهش و تجاری سازی فناوری  
 رویا نوربخش  مدیر ارزیابی ریسک r.noorbakhsh [at] standard.ac.ir 
مریم شهرودی سرپرست اداره نشر و کتابخانه mshahroodi [at] standard.ac.ir
 
رزومه (cv)
معاونین پژوهشکده ها و دفاتر ستادی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی ffaeghi [at] standard.ac.ir
  معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی  
زهرا مهدیزاده بزرکی معاون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی  
محمود فصیح معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت mfasih [at] standard.ac.ir
فرزانه جلیلوند رئیس اداره امور اداری و رفاه f.jalilvand [at] standard.ac.ir
صادق نوروز رئیس اداره تدارکات s.norouz [at] standard.ac.ir
لیدا پناهی رئیس اداره امور پژوهشی l.panahi [at] standard.ac.ir
 -------------- سرپرست معاونت دفتر بودجه،تشکیلات و تحول اداری ------------------- 
 
رزومه (cv)
مدیران گروه های پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
میلاد یدالهی سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق m.yadolahi [at] standard.ac.ir
مجید نوری کمری مدیر گروه پژوهشی مهندسی خودرو afkar [at] standard.ac.ir
حسین درایتی سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی h_derayati [at] standard.ac.ir
سارا احمدی مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی  
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی shmoeinian [at] standard.ac.ir
فضه آریانسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی  
ملیحه نازی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم  
نوشین قلی پور زنجانی مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر n.gholipour [at] standard.ac.ir
فرناز موحدی مدیر گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی fzmovahedi [at] standard.ac.ir
احسان زائرزاده مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی  

فرناز امینی فر

مدیر گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

 

لادن رشیدی مدیر گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی l.rashidi [at] standard.ac.ir
 
 

رزومه (cv)