پژوهشگاه استاندارد|خدمات|ارزیابی|تعهدات نهاد ارزیابی انطباق و پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

تعهدات نهاد ارزیابی انطباق و پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

تعهدات نهاد ارزیابی انطباق و پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت: 
پژوهشکده متعهد می گردد کلیه کارکنان و ارزیابان اصول محرمانگی را رعایت می کنند این موضوع در خصوص کلیه اطلاعات کتبی و مدارک ارائه شده به پژوهشکده در حین فرآیند ارزیابی و همچنین کلیه اطلاعات شفاهی و شواهد جمع آوری شده در ارزیابی در محل را شامل می گردد.  پژوهشکده اطمینان می دهد کلیه داده های مذکور فقط در دسترس کارشناسان پژوهشکده و ارزیابان دخیل در فرآیند ارزیابی قرار می گیرد. همچنین پژوهشکده به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت متعهد می گردد فرآیند ارزیابی با رعایت کلیه ضوابط، الزامات قانونی و مقررات آن مرکز انجام گردد.
 
مدیر نهاد متعهد می گردد مقررات تعیین شده از سوی پژوهشکده را پذیرفته و تبعیت نماید. نهاد متعهد می گردد که:
1- کلیه ضوابط، الزامات قانونی، استانداردها و روش های اجرایی که تایید صلاحیت بر اساس آن انجام می شود را رعایت نماید.
2- در موارد اعطا و گسترش دامنه، در حین فرآیند ارزیابی، تغییری در دامنه فعالیت درخواستی خود که از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت به پژوهشکده اعلام شده است، اعمال ننماید. 
3- تعرفه های خدمات ارزیابی اعلام شده از سوی پژوهشکده را ظرف مدت مقرر پرداخت نموده و تبعات ناشی از عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت آن را بپذیرد.
4- با تیم ارزیابی همکاری کامل نموده و شرایط لازم برای انجام ارزیابی و ارائه کلیه مدارک و مستندات و اطلاعات مورد نیاز را فراهم سازد.
5- شرایط لازم برای مصاحبه تیم ارزیابی (حسب صلاحدید تیم ارزیابی) با هر یک از اعضاء نهاد را فراهم نماید.
6- در صورت داشتن منافع تجاری و یا وابستگی فعلی یا قبلی با هر یک از اعضای تیم ارزیابی، مراتب را قبل از انجام ارزیابی به پژوهشکده اعلام نماید.
7- جهت ساماندهی و یا انجام فعالیتهای خود انتظار دریافت مشاوره و یا آموزش از ارزیابان و کارشناسان تیم ارزیابی را نداشته باشد.
8- در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق توسط تیم ارزیابی، اقدامات اصلاحی مربوطه را در طی مدت مقرر به تیم ارزیابی ارائه نموده و در غیر اینصورت تبعات ناشی از آن به عهده نهاد می باشد.