پژوهشگاه استاندارد|معرفی|ریاست|اداره برنامه ریزی و پایش

اداره برنامه ریزی و پایش

 

 • جمع ‏‏آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم و به روز‏رسانی‏‏ پیش‏ نویس‏‏ سند راهبردی و برنامه های عملیاتی پژوهشگاه بر اساس اسناد بالادستی و ارائه برای تصویب
 • پیگیری تدوین و به روز‏رسانی‏‏ "برنامه عملیاتی بخشی" (Action plan) توسط معاونت‏ ها/پژوهشکده‏ ها و گروه های پژوهشی تقاضامحور منطق ه‏ای
 • تدوین معیارها، شاخص‏ ها و استانداردهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد پژوهشگاه 
 • تدوین نقشه تعامل و تقابل فرایندهای کاری پژوهشگاه جهت ایجاد ارتباط موثر بین واحدها 
 • تدوین طرح های بهبود فرایندها و توسعه سیستم‏ها‏‏ با هدف افزایش بهره ‏وری و کارایی جهت نیل به اهداف پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز، در راستای تحقق برنامه راهبردی پژوهشگاه 
 • پایش دوره ‏ای از طریق امتیازدهی به کلیه فعالیت‏ های مورد نظر برای کسب جایگاه، از طریق شرکت در فرآیند ارزیابی پژوهشی موسسات آموزشی و پژوهشی کشور
 • پایش و ارزیابی شاخص های نیل به اهداف سند راهبردی و تحقق برنامه عملیاتی پژوهشگاه
 • پایش و ارزیابی سامانه ‏های مدیریت استقرار یافته (شامل: پایش فرایند، ارزیابی عملکرد، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت) در پژوهشگاه ازجمله: استقرار سیستم‏ ها‏‏ی مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای بینن المللی به شماره‏های 17025، 45001، 9001، 56002، 17043،17065، 30401، 17034 
 • بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده به منظور استفاده در برنامه ریزی ها
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص‏ های عملیاتی، اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدماتی پژوهشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص ارتقاء کیفیت خدمات پژوهشگاه
 • انجام مطالعات تطبیقی به منظور تعیین میزان تحقق وظایف محوله از سوی سازمان ملی استاندارد در پژوهشگاه شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‏ ربط
 • برنامه‌ریزی لازم برای تشخیص، جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک راکد پژوهشگاه در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه 
 • بررسی و تعیین بهره‏ وری دارایی‏ های پژوهشگاه (مانند: منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی) برای تحقق اهداف پژوهشگاه
 • مشارکت در ایجاد و به روز‏رسانی‏‏ سامانه ‏های مرتبط با ثبت عملکرد حوزه ‏های مختلف پژوهشگاه
 • نظارت و پایش اجرای برنامه‏ ها در دوره های زمانی مشخص در واحدهای ستادی، پژوهشکده‏ ها و گروه‏ های پژوهشی منطقه ‏ای 
 • تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش میزان تحقق اهداف واحدهای تابعه پژوهشگاه و گروه های پژوهشی تقاضامحور منطقه ای، به شورای پژوهشگاه/ هیات رئیسه
 • آموزش خودارزیابی و مشارکت در انجام امور ارزیابی عملکرد پژوهشگاه به واحدهای ستادی، پژوهشکده ها و گروه‏ های پژوهشی تقاضامحور منطقه ‏ای 
 • پیگیری، انجام امور مرتبط، نظارت بر فعالیت‌ها و ایجاد هماهنگی و تعامل فی مابین گروه های پژوهشی تقاضامحور منطقه ای و واحدهای تابعه پژوهشگاه 
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد گروه‏ های پژوهشی تقاضامحور منطقه‏ ای 
 • برقراری ارتباط موثر و دریافت گزارش های ادواری از نمایندگان گروه های پژوهشی تقاضامحور منطقه‏ ای مستقر در پژوهشگاه و استان 
 • پیگیری امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای گروه های پژوهشی منطقه ای تقاضامحور پژوهشگاه 
 • پیگیری، انجام امور مرتبط، نظارت بر فعالیت‌ها و ایجاد هماهنگی و تعامل فی مابین آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی و واحدهای تابعه پژوهشگاه 
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ‏های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.