مشاورین رئیس پژوهشگاه

 

مشاورین رئیس
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
سید محمد عبدالهی کیوانی
مشاور در امور منابع انسانی ------------
سید احسان شیرنگی مشاور در امور پژوهشی و فناوری
-------------
حامد احمدی مشاور رئیس در امور توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی و مدیر پیگیری های حوزه ریاست
------------
حمید حشمدار  مشاور رئیس در امور روابط عمومی و امور بین الملل  ---------