مشاورین رئیس پژوهشگاه

 

مشاورین رئیس
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
----------------
مشاور در امور منابع انسانی ------------
--------------------- مشاور در امور پژوهشی و فناوری
-------------
----------------------------- --------------------------
------------