پژوهشگاه استاندارد|خدمات|ارزیابی|راهنمای انجام فرآیند ارزیابی

راهنمای انجام فرایند ارزیابی

راهنمای انجام فرآیند ارزیابی نهادهای ارزیابی انطباق
این راهنما برای نهادهای ارزیابی انطباقی که فرآیند ارزیابی آنها از طریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت واگذار شده است به کار می رود. در این راهنما منظور از نهاد، نهاد ارزیابی انطباق است.
اهم فعالیتهای فرآیند ارزیابی مطابق با روش اجرایی تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق NACI P15 و ضوابط مرکز ملی تایید صلاحیت به شرح زیر می باشد: 
اقداماتی که نهاد باید انجام دهد:
1. ارسال اطلاعات اولیه تایید شده در سربرگ نهاد شامل: نام کامل نهاد، آدرس به همراه کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، نام و شماره تلفن رابط،تلفن نهاد، آدرس ایمیل و شماره نمابر. (از طریق نمابر یا پست الکترونیک پژوهشکده) 
2. ارسال مدارک و مستندات مربوطه طبق فهرست اعلام شده ( فرم "مستندات سیستمی و مستندات فنی آزمایشگاه"و فرم "تعهدنامه نهاد") (از طریق ارسال لوح فشرده به آدرس پژوهشکده)
3. ارسال اصل/ تصویر فیش واریزی به دفتر پژوهشکده و دریافت تاییدیه واریزی
4. تکمیل فرم نظرسنجی پس از انجام ارزیابی  (فرم نظرسنجی مشتریان)
اقداماتی که پژوهشکده به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت باید انجام دهد:
1. استخراج دامنه فعالیت نهاد از سامانه جامع تایید صلاحیت،
2. بررسی مدارک نهاد توسط کارشناس مربوطه،
3. تعیین نفر روز ارزیابی براساس دامنه فعالیت،
5. تعیین تاریخ ارزیابی با هماهنگی تیم ارزیابی و نهاد،
6. اعلام برنامه ارزیابی به نهاد، 
7. ارسال مدارک نهاد به تیم ارزیابی جهت بررسی، 
8. انجام ارزیابی طبق برنامه ارزیابی،
9. دریافت بازخورد انجام ارزیابی و گزارش عدم انطباق ها (در صورت وجود) از تیم ارزیابی، ( به نهاد حداکثر 3 ماه جهت رفع عدم انطباق مهلت داده می شود)،
10. هماهنگی جهت انجام ارزیابی پیگیری (در صورت نیاز)،
11. دریافت گزارش نهایی ارزیابی از سرارزیاب،
12. ارسال گزارش نهایی به مرکز ملی تایید صلاحیت جهت تصمیم گیری و پایان فرآیند ارزیابی در پژوهشکده.
نهادهای ارزیابی انطباقی که فرآیند ارزیابی آنها توسط این پژوهشکده انجام شده است، هر گونه نارضایتی یا شکایت از رویه ارزیابی را می توانند به صورت الکترونیکی (فرم ثبت شکایت) به پژوهشکده اعلام نمایند. 
 
آدرس پژوهشکده: کرج- شهر صنعتی -سازمان ملی استاندارد ایران-پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت-اتاق  شماره 10 
صندوق پستی: 31745139 
شماره مستقیم: 02632861130
شماره نمابر: 02632861210
آدرس پست الکترونیکی: isiri.qsri@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی:(فقط مربوط به امور مالی) mail.assessment.qsri@gmail.com