آیا محیط کشت مرجع برای آزمون های میکروبی را می توان آماده از جایی خریداری کرد و مورد استفاده قرار داد؟
تاکنون روند کنترل عملکرد محیط‌های کشت آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی به این صورت بوده است که یا محیط‌های کشت برای کنترل از آزمایشگاه‌ها به پژوهشگاه استاندارد ارسال شده‌اند و آزمون‌های کنترل عملکرد محیط‌های کشت توسط پژوهشگاه استاندارد انجام شده است و یا مدیران کنترل کیفیت آزمایشگاه‌ها دوره آموزشی مربوطه را گذرانده و آزمایشگاه شرایط نگهداری سویه‌های میکروبی را دارد و فقط با مرجع کردن دو محیط کشت اصلی SDA و TSA و در صورت نیاز MRSA توسط پژوهشگاه استاندارد، کنترل عملکرد بقیه محیط‌های کشت در آزمایشگاه مربوطه صورت می‌گیرد.
برای مرجع کردن و کنترل عمکلرد محیط‌های کشت چه مقدار نمونه تحت چه فرآیندی باید ارسال شود؟
برای کنترل عملکرد محیط‌های کشت یا مرجع‌سازی آن‌ها ظرف کامل محیط کشت (در هر حجمی که باشد) به صورت دربسته به همراه مکمل‌های احتمالی که برای تهیه آن محیط کشت مطابق استاندارد مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد با ذکر شماره استانداردهای کاربردی محیط کشت در نامه درخواست به پژوهشگاه ارسال می‌گردد.
آیا امکان ارسال محیط‌های کشت میکروبی که کنترل عملکرد آن‌ها توسط پژوهشگاه استاندارد انجام شده یا مرجع شده‌اند از طریق پست وجود دارد؟
خیر. نماینده شرکت با داشتن معرفی‌نامه برای دریافت محیط‌های کشت به صورت حضوری به پژوهشگاه استاندارد مراجعه می‌کند.
درسایر گروه‌ها نیز به طور عمومی سوال کلی درخصوص شماره استاندارد مورد نظر برای روش آزمون و ویژگی‌های مرتبط با فرآورده‌ها می‌شود که سایت سازمان ملی استاندارد ایران معرفی می‌گردد.