در مرکز نوآوری ، شما باید فضای بسته اختصاصی را برای افراد فراهم کنید تا به آنها اجازه دهید روند خود را ترسیم کنند  (برای خواندن ، نشستن روی مبل های راحت و بحث های سریع)، ترسیم فرایند به کارکنان کمک می کند تا در حالی که به آن نگاه می کنند از بالا در مورد آن فکر کنند. شما باید ابزارهای نوآوری را برای تسهیل چنین فرآیند نگاشت ارائه دهید.