کافه تریا

 

 

کافه تریا

 ما منطقه جداگانه ای را در کنار منطقه همکاری ، مکانی با پذیرایی برای تسهیل هرگونه فعالیت و مدیریت مرکز معرفی کرده ایم. تا مردم کمی از منطقه حل مشکل یا همکاری فاصله داشته باشند .