کافه تریا

 

  ما منطقه جداگانه ای را در کنار منطقه همکاری ، مکانی با پذیرایی برای تسهیل هرگونه فعالیت و مدیریت مرکز معرفی کرده ایم. تا مردم کمی از منطقه حل مشکل یا همکاری فاصله داشته باشند .