پژوهشگاه استاندارد|خدمات پژوهشگاه|کمیته های HSE پروژه IPS نفت

تقویم کمیته های HSE1-HSE9 پروژه IPS نفت

الزامات مرزبندی ایمن در تاسیساتHSE1
صنعت نفت - الزامات جانمایی و فواصل ایمن تاسیسات و تجهیزات-HSE2
صنعت نفت - جانمایی- علایم ایمنی- HSE4
مدیریت ریسک در چرخه عمر تاسیسات-HSE5
الزامات لایه های حفاظتی ایمنی فرایند HSE6
الزامات تاسیسات ذخیره، پمپاژ و توزیع آب جهت اطفا حریق-HSE7
الزامات سامانه های ثابت اطفا حریق آبی به روش اسپری-HSE8
سامانه های ثابت اطفا حریق آبی به روش بارشی (اسپرینکلری) - الزامات طراحی، نصب و نگهداری-HSE9
Loading

تقویم کمیته های HSE10-HSE18 پروژه IPS نفت

صنعت نفت- الزامات سامانه های یکپارچه تولید، تزریق و تناسب ساز کف اطفا حریق- HSE10
صنعت نفت - الزامات انتخاب سامانه های فعال اطفا حریق-HSE11
الزامات حفاظت غیرفعال در برابر حریق-HSE12
الزامات طراحی، ساختار و تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی-HSE14
الزامات صلاحیت و تجهیزات تخصصی فردی آتش نشانان-HSE15
الزامات حفاظت در برابر حریق تاسیسات فراساحلی-HSE16
الزامات شناورهای آتش خوارhse17
الزامات تخلیه، فرار و نجات در تاسیسات خشکی و فراساحلی-HSE18
Loading

تقویم کمیته های تقویم کمیته های HSE19-HSE26 پروژه IPS نفت

الزامات سامانه های اطفا حریق دی اکسید کربن-HSE19
سامانه های اطفا حریق بر پایه عامل های پاک - الزامات طراحی، بهره برداری و بازرسی HSE20
الزامات سامانه های اطفا حریق پودری-HSE21
الزامات طراحی، نصب، راه اندازی و نگهداری سامانه های  آشکارساز گاز و آتش-HSE22
الزامات سامانه های اعلان حریق-HSE23
الزامات تخصصی انتخاب، جانمایی و نصب آتش خاموش کن های دستی و چرخدار-HSE24
الزامات ایمنی در طراحی پلکان ، پلتفرم و نردبان ثابتHSE25
الزامات ایمنی و حفاظت در برابر حریق و انفجار در ساختمانهاhse26
Loading

تقویم کمیته های تقویم کمیته های HSE28-HSE35 پروژه IPS نفت

الزامات بهداشت شغلی در طراحی تاسیساتHSE28
الزامات ارگونومی در طراحی محیط های کاری-HSE29
الزامات کنترل آلودگی صوتی و ارتعاشHSE30
الزامات کنترل آلودگی خاک-HSE31
الزامات مدیریت پسماند-HSE32
الزامات کنترل آلودگی آب-HSE33
الزامات کنترل آلودگی هوا-HSE34
الزامات عمومی محیط زیستی-HSE35
Loading