• برنامه ‏ریزی، هماهنگی و استقرار سیستم مناسب امنیتی و حراستی جهت حفاظت فناوری اطلاعات، پرسنل، اسناد و مدارک و تاسیسات پژوهشگاه
 • برنامه ریزی‏‏، سازماندهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی
 • نظارت بر حسن اجرای خط مشی و هدف‏های تعیین شده امور مربوط به حراست و مراقبت، نظارت و انجام اقدامات لازم در این خصوص
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات، توصیه های حراستی و دستور العمل های حفاظتی لازم به کلیه بخش های پژوهشگاه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نواقص و بهبود مستمر روش های حراستی به منظور حصول اطمینان از رعایت صحیح اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی
 • تهیه و تنظیم گزارش ‏های لازم درخصوص‏ کنترل، نظارت و بررسی وضع حراستی پژوهشگاه جهت ارائه به رئیس پژوهشگاه
 • پیگیری تنظیم برنامه‏ های آموزشی مورد نیاز در زمینه حفاظت اسناد و پرسنل برای ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان در زمینه های یاد شده
 • نظارت بر دریافت، ثبت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و تکثیر، توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز
 • شرکت در جلسات، کمیسیون ها و سمینارهای مربوط به فعالیت‏ها و وظایف حراست
 • زمینه سازی همکاری و ایجاد ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشگاه به منظور تحقق برنامه‏ ها و سیستم‏ ها‏‏ی مربوط به حراست اسناد، پرسنل و تأسیسات
 • دریافت و ارسال کلیۀ مکاتبات طبقه بندی شده و محرمانه
 • انجام کلیه امور مربوط به صدور کارت شناسایی کارکنان از طریق اداره حراست
 • اظهارنظر و استعلام از مراجع ذی‏ربط درخصوص به کارگیری افراد در مشاغل مدیریتی و حساس
 • ارتباط مستمر با واحد حراست سازمان ملی استاندارد ایران به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط و اخذ خط مشی ها و دستورالعمل‏ های لازم
 • بررسی و تعیین رده حراستی کارکنان جهت دسترسی به اسناد طبقه بندی شده
 • برنامه ‏ریزی‏‏ و برگزاری دوره ‏های آموزشی درخصوص‏ اقدامات حفاظتی و حراستی برای کارکنان و مدیران پژوهشگاه بر اساس بخشنامه‏ ها و دستورالعمل‏ های صادره از طرف مراجع ذی‏ صلاح
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در پژوهشگاه
 • هدایت کارکنان و نظارت بر فعالیت آنان در راستای شناسایی، پیشگیری از تخلفات اداری، مالی و اخلاقی در پژوهشگاه
 • تهیه و تدوین آیین نامۀ انضباطی، امنیتی و حفاظتی و اجرای آن در واحدهای پژوهشگاه
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس پژوهشگاه
 • انجام تحقیقات لازم و پیگیری گزارش ارسالی از سوی واحدهای پژوهشگاه و مردم
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه